KVKK ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

TAMCAM olarak faaliyetlerimiz doğrultusunda misafirlerimizin, ziyaretçilerimizin ve tedarikçilerimizin kişisel bilgilerini tamamen veya kısmen, otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak, otomatik olmayan yollarla ise ölçülü ve sınırlı olmak kaydıyla işlemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca, Velibaba Mah. Aydos Cad. No:10 Dolayoba - Pendik  34896 / İstanbul / Türkiye” adresinde mukim TAMCAM Veri Sorumlusudur.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

TAMCAM’ da faaliyetlerimiz doğrultusunda idari, üretim, depo tesislerinin fiziki güvenliğinin korunması ve şirket bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla, tesisler güvenlik kameralarıyla izlenip kayıt altına alınarak, aynı zamanda müşteri, tedarikçi ve ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik ziyaretçi kimlik bilgileri alınarak kişisel veriler toplanmaktadır. 

Ayrıca TAMCAM' da, gelen ziyaretçi TAMCAM’ ın internet ağını kullanarak internet hizmeti almak ister ise bu hizmetin izlenebilirliğini ve güvenliğini takip etmeye ve sağlamaya yönelik veri toplanmakta, ilgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu (‘’TAMCAM’’) nun meşru menfaati gereğince ziyaretçi kişisel bilgileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla, otomatik olmayan yollarla ölçülü ve sınırlı olmak şartıyla işlenmektedir. 

Bu anlamda TAMCAM tarafından kişisel verileriniz;

Amaçları ile kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması

Kanunun 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak yukarıda sayılan amaçlar dahilinde misafirlerimize, ziyaretlerimize ve tedarikçilerimize ait kişisel veriler;

aktarılması amacıyla, Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Kişisel veriler, kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. 

4.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; yukarıdaki (3) ve (4) maddelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, TAMCAM tarafından yetkilendirilmiş İnsan Kaynakları Departmanı aracılığı ile veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından aşağıda belirtilen yöntemler ile toplanmaktadır.

Bu anlamda kişisel verileriniz TAMCAM tarafından;

tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik yollarla toplanabilir.

Bu kapsamda; Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, ehliyet, telefon numarası, resim, e-posta adresi, vb kişisel veriler zarar vermemek kaydıyla ve TAMCAM’ nın meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 

5.Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman TAMCAM’ ya başvurarak kişisel verilerinizin;

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak TAMCAM’a iletebilir, detaylı bilgi almak için  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı

  1. Başvuru formu https://www.tamcam.com.tr adresinde bulunan formu (veri sahibi başvuru formu) doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Velibaba Mah. Aydos Cad. No:10 Dolayoba - Pendik  34896 / İstanbul / Turkiye” adresine iletilmesi,
  2. https://www.tamcam.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun tamcamotocamsanayii@hs01.kep.tr veya kvkk@tamcam.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular TAMCAM tarafından reddedilecektir. TAMCAM’ nın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.